Історія розвитку факультету

Підготовка фахівців з базовою вищою освітою за обліковим напрямом проводилась у вузі завжди. З часом, розвивалась економіка, змінювались вимоги суспільства, розвивався й факультет.

Так факультет змінював свою назву, наповнюючи основним змістом програми підготовки.

 До 1935 року, на той час в Харківському інженерно-економічному інституті, функціонував   вечірній факультет промислового обліку й калькуляції, потім за окремою обліковою спеціальністю до 1940 року було підготовлено 165 економістів з обліку і фінансування промисловості. У 1945 році на вечірньому економічному факультеті була відновлена підготовка за спеціальністю «Промисловий облік» (чотири роки навчання). 

У  1966-му була виділена окрема спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», а у 1970-му році, було створено економічний  факультет за цією спеціальністю. Значний вклад у розвиток факультету у ті часи було внесено існуванням великої наукової школи у галузі промисловості «Удосконалення організації та планування матеріально-технічного постачання на промислових підприємствах на основі математичних методів» з формуванням лабораторії із застосування ЕММ у матеріально-технічному постачанні (керівник професор Куліш С.А., проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри аналізу господарчої діяльності). Активну участь у роботі лабораторії брали С.Н. Воловельска, Е.П. Тарасова та ін.. Накопичений науковий багаж дозволив Кулішу С.А. плідно працювати з аспірантами та докторантами. Ним підготовлено 4 доктора економічних наук та 79 кандидатів економічних наук. С. А. Куліш опублікував біля 300 наукових праць. Серед них 28 підручників та учбових посібників, більшість яких з грифом Міністерства освіти. С. А. Куліш автор 20 моно­графій з актуальних проблем розвитку економіки та 7 автор­ських свідоцтв на винаходи та удосконалення.

У  1994 році факультет перейменовано з назвою “Бухгалтерського обліку і аудиту”, а потім в факультет “Обліку і аудиту”. 

В цей період факультет очолювали наступні декани:

Носач Іван Петрович, кандидат економічних наук, доцент, (1970-1973 роки); Хохлов Микола Пантелеймонович, доктор економічних наук, професор,  (1973-1979 роки); Фальченко Олександр Іванович, кандидат економічних наук, доцент, (1979-1985 роки); Пилипенко Анатолій Степанович, кандидат економічних наук, доцент, (1985-1990 роки); Чечетов Михайло Васильович, кандидат економічних наук, доцент, (1990-1994 роки); Тридід Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор, (1994-2000 роки); Азаренков Григорій Федорович, кандидат економічних наук, професор, декан факультету з 2000 року.

У 2015 році факультет змінив назву на «Консалтингу і міжнародного бізнесу»

Така багаторічна історія дозволила сформувати неоціненний досвід, закласти традиції в підготовці, створити основу для формування наукових шкіл, і створює умови для зростання та нарощування сучасної значимості та можливості розвитку факультету.

У теперішній час кафедри факультету очолюють провідні вчені –  завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, Отенко Ірина Павлівна; завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу,  доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України, Академік академії економічних наук України, Пилипенко Андрій Анатолійович; завідувач кафедри вищої математики та економіко-математичних методів, доктор економічних наук, професор, Малярець Людмила Михайлівна; завідувач кафедри філософії і політології, доктор філософських наук, професор Кузь Олег Миколайович.