НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Зараз на факультеті консалтингу і міжнародного бізнесу  ведеться підготовка  за наступними  спеціальностями та освітньо-професійними програмами на першому бакалаврському, другому магістерському та третьому РНD рівнях освіти:

По кафедрі міжнародного бізнесу та економічного аналізу:

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини».

Головною метою підготовки за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» є отримання студентами знань з теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки. Навчання проводиться за освітніми рівнями: бакалавр та магістр.

Випускники отримують освітню кваліфікацію:

Бакалавр «Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій»;

Магістр «Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій»

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес»

Головною метою підготовки за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (програма «Міжнародний бізнес») є отримання студентами знань з теорії та практики функціонування світового господарства, міжнародного менеджменту та маркетингу, управління людськими ресурсами та персоналом, прикладних аспектів міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів, управління зовнішньоекономічною діяльністю фірми.

Випускники отримують освітню кваліфікацію:

Бакалавр «Міжнародних економічних відносин»;

Магістр «Міжнародних економічних відносин»

Спеціальність 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою».

Головною метою магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою» є отримання студентами знань з теорії управління фінансово-економічною безпекою та прикладних аспектів інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення, впровадження передових практик з управління фінансово-економічною безпекою.

Кафедра здійснює активну міжнародну діяльність, підтримуючи міжнародні зв’язки з Економічним університетом Братислави (Словаччина), Латвійським університетом, Рига (Латвія), Політехнічним інститутом Браганса (Португалія), з яким укладена угода про подвійний диплом.

По кафедрі Обліку і бізнес-консалтингу за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” існують наступні освітньо-професійні програми:

«Облік і аудит» :

розроблена для студентів, які прагнуть стати професіоналами у сферах обліково-аналітичної та контрольно-аудиторської діяльності. Лише знання бухгалтерського обліку та економічного аналізу дозволяє випускникам усвідомити всі процеси, які відбуваються на підприємствах. Перевага програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого економічного світогляду майбутнього професіонала, тому, що бухгалтерський облік та фінансова звітність це головні інструменти управління як для малого бізнесу, так і для крупних транснаціональних компаній.

Кафедра має наукову та творчу співпрацю з Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів,  Міжнародною асоціаціею інституціональних досліджень.

Такий широкий вибір програм дозволяє студентам отримати більш глибокі та детальні знання, набути спеціальні компетентності, виходячи з обраного ними напрямку діяльності та потреб їх майбутньої роботи.

Щороку на факультеті займаються  близько 1000 студентів на денній та заочній формі навчання.

Додатковою конкурентною перевагою  студентів факультету є можливість підготуватися впродовж навчання  і пройти сертифікацію за програмами СІМА (Привілейований інститут управлінських бухгалтерів, Великобританія) та  СІРА (сертифікований міжнародний професійний бухгалтер) це програми навчання, іспитів та сертифікації професійних бухгалтерів і аудиторів за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), які визнаються у світі.