Кафедра Філософії та політології

Кафедра філософії та політології, 61166 м. Харків, пр-т Науки, 9а ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший навчальний корпус, ауд. 511, 512 тел. +38(057) 702 06 97 (3-03 дод.) E-mail: kaffilosof@hneu.edu.ua, olehkuz@hneu.net

СКЛАД КАФЕДРИ

1. Кузь Олег Миколайович – доктор філософських наук, професор Посада: завідувач кафедри філософії та політології

Наукові інтереси: онтологія політики, політична соціологія, політична і філософська антропологія

Навчальні курси: політологія, філософія, ораторське мистецтво та спічрайтинг

Додаткова інформація станом на 1.03.2020 р.

Закінчив:

Харківський державний університет ім. О. М. Горького (1991 р.), спеціальність «Політична історія»;

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (2000), спеціальність «Правознавство»

Автор більш 100 публікацій, з яких 6 монографій, 15 навчальних посібників, 38 статей у фахових виданнях України. Підготував 1 кандидата політичних наук. Є членом 2 спеціалізованих вчених рад – К 26.053.13 (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), Д 64.053.07 (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Член президії Харківської асоціації політологів.

За бездоганну наполегливу та сумлінну працю, особистий внесок в підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність Кузю О. М. висловлювалась Подяка Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2005 р.), він нагороджувався Почесною грамотою Дзержинської районної ради в м. Харкові (2008 р.) та Почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради (2010 р.).

Основні публікації:

1. Кузь О. М., Поліщук І. О., Моторнюк Т. М. Виборчі технології в модерному електоральному процесі США та України : монографія / О. М. Кузь, І. О. Поліщук, Т. М. Моторнюк. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 256 с.

2. Кузь О. М. Суб’єкт між буттям і небуттям / О. М. Кузь // Практична філософія. – 2012. – № 1 (43). – С. 167–174.

3. Кузь О. М., Жеребятнікова І. В. Політична реальність у її антропо-онтологічному вимірі / О. М. Кузь, І. В. Жеребятнікова // Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2013. – № 1 (15). – С. 150–162.

4. Кузь О. М., Чешко В. Ф.  Біовлада і біополітика: антропологічний та соціо-політичний вимір техногуманітарного балансу / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С. 267–272.

5. Кузь О. Н., Чешко В. Ф. Коэволюционная семантика генезиса техногенной цивилизации и эволюционный риск (между биоэстетикой и биополитикой) / О. Н. Кузь, В. Ф. Чешко // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2016. – Вип. 10. – С. 43–55.

6. Кузь О. М. Множинна ідентичність як фактор політичної культури // Правова і політична культура українського соціуму за умов  модернізації політико-правового життя : монографія / Л. М. Герасіна, І. В. Головко, І. Д. Денисенко та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2016. – С. 439–468.

2.Чешко Валентин Федорович – доктор філософських наук, професор

Посада – професор кафедри філософії та політології ХНЕУ ім.С.Кузнеця

Освіта: Харківський державний  університет ім. О. М. Горького, спеціальність – «біологія», кваліфікація – «біолог, викладач біології та хімії», диплом з відзнакою Б-1 № 585023 від 26.06.1975 р.

Основні публікації:

1. Косова Ю. В. Социальная верификация в постнеклассической науке и проблема генерации нового знания / Ю. В. Косова, В. Ф. Чешко // Социальная экономика: научный журнал. – 2011. – № 1. – С. 95–101.

2. Косова Ю. В. Социальная верификация – человеческие измерения фундаментальной науки и высоких технологий (casus биоэтики) (часть I) / Ю. В. Косова, В. Ф. Чешко // Практична філософія. – 2011. – № 1. – С. 94–100

3. Косова Ю. В. Социальная верификация – человеческие измерения фундаментальной науки и высоких технологий (casus биоэтики) (часть II) / Ю. В. Косова, В. Ф. Чешко // Практична філософія. – 2011. – № 2. – С. 46–55.

4. Косова Ю. В. Социальная верификация – человеческие измерения фундаментальной науки и высоких технологий (casus биоэтики) (часть ІII) / Ю. В. Косова, В. Ф. Чешко // Практична філософія. – 2012. – № 1. – С. 59–69.

5. Кузь О. М. Біовлада і біополітика: антропологічний та соціо-політичний вимір техногуманітарного балансу / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С. 267–272.

6. Чешко В. Ф. Эпистемологические и ценностные измерения организации современной научной теории / В. Ф. Чешко // Социальная экономика. – 2016. – № 1. – С. 169–182.

7. Чешко В. Ф. Эволюционный риск HIGH HUME технологий. Статья первая. Стабильная адаптивная стратегия Homo sapiens / В. Ф. Чешко, Л. В. Иваницкая, В. И. Глазко // Інтегративна Антропологія. – 2014. – № 2. – С. 4–14.

8. Чешко В. Ф. Эволюционный риск High Hume технологий. Статья вторая. Генезис и механизмы формирования эволюционного риска / В. Ф. Чешко, Л. В. Иваницкая, В. И. Глазко // Інтегративна Антропологія. – 2015. – № 1. – С.4–15

9. Чешко В. Ф. Эволюционный риск HIGH HUME технологий. Статья третья. Эволюционная семантика и биоэтика / В. Ф. Чешко, Ю. В. Косова // Інтегративна антропологія. – 2016. – №. 1. – С. 21–271.

10. Кузь О. М. Біополітичні предиспозиції еволюційної метафізики / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : Гілея, 2018. – Вип. 139 (12). Ч. 3. Політичні науки. – С. 20–22.

11. Кузь О. М. Біополітика як механізм державного управління у неоліберальній ідеологічній парадигмі / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : Гілея, 2019. – Вип. 140 (1). Ч. 3. Політичні науки. – С. 35–38.

3. Жеребятнікова Ірина Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент

Посада – доцент кафедри філософії та політології ХНЕУ ім. С.Кузнеця

Наукові інтереси: політична аксіологія, політична культура, філософія конфлікту, філософія управління

Навчальні курси: Філософія, Конфліктологія та теорія переговорів, Культурна політика

Закінчила:

Харківський державний університет ім. О. М. Горького, спеціальність «Прикладна соціологія»;

Харківський національний економічний університет, спеціальність «Менеджмент організацій»

Автор більш 90 публікацій, з яких 4 монографії (1 одноосібно), 10 навчальних посібників, 22 статті у фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Жеребятнікова І. В. Політична реальність у її антропо-онтологічному вимірі / О. М. Кузь, І. В. Жеребятнікова // Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2013. – № 1 (15). – С. 150–162.

2. Жеребятнікова І. В. Громадянська культура як ціннісно-нормативна детермінанта формування громадянського суспільства / І. В. Жеребятнікова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». – 2013. – Випуск 24. – С. 68–74.

3. Жеребятнікова І. В. Політична аксіологія: ґенеза та нові орієнтири дослідження / І. В. Жеребятнікова // Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія. – 2014. – № 1 (20). – С. 218–230.

4. Жеребятнікова І. В. Аксіологія політична/ І. В. Жеребятнікова // Велика українська енциклопедія [Текст] / наук.-ред. рада : В. М. Локтєв (голова) та ін. – Т. 1: А – Акц / [упоряд. : А. М. Киридон (керівник) та ін.]. – Київ : Енциклопедичне вид-во, 2016. – С. 536–537.

5. Жеребятнікова І. В. Теоретичні засади політичної аксіології у контексті політико-філософського дискурсу / І. В. Жеребятнікова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». – 2016. – Випуск 29. – С. 64–72.

6. Жеребятнікова І. В. Аксіологічні засади сучасної філософії управління в умовах техногенної цивілізації / І. В. Жеребятнікова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії: Збірник наукових праць. – 2017. – Випуск 11.– С. 63–69.

7. Жеребятнікова І. В. Діалектичні основи дослідження соціальної конфліктності / І. В. Жеребятнікова // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – 2018. – Випуск 22. – С. 62–65.

8. Жеребятнікова І. В. Онтологічна сутність соціальних конфліктів в умовах трансформації суспільства / Соціокультурні трансформації інформаційного суспільства (глобальний та регіональний контексти): монографія / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко, І. В. Жеребятнікова та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – С. 120-148.

9. Жеребятнікова І. В. Антропо-онтологічний вимір дослідження соціальних конфліктів / І. В. Жеребятнікова // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : Гілея, 2019. – Вип. 144 (№ 5). Ч. 2. Філософські науки. – С. 42–47.

4. Коротков Дмитро Сергійович – кандидат політичних наук, доцент

Посада – доцент кафедри філософії та політології ХНЕУ ім.С.Кузнеця

Наукові інтереси: елітологія, міжнародні відносини, геополітика, електоральні процеси.

Навчальні курси: політологія, філософія, геополітика, міжнародні відносини, виборчі технології

Закінчив:

Харківський державний університет ім. О. М. Горького (1995 р.), спеціальність «історія»;

2010 р. – отримав сертифікат щодо закінчення однорічного освітнього курсу “Формування інститутів демократії та громадянського суспільства у Східній Україні”, який був організований “Центром студії демократії і культури” (Чеська республіка) та Університетом ім. Масаріка (м. Брно, Чеська республіка).

2011 р. ‑ захистив дисертацію «Формування політичної еліти України в контексті електорального процесу» (спец. 23.00.02 –політичні інститути та процеси)

5. Коннова Ніна Олексіївна Посада – старший викладач кафедри філософії та політології ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Навчальні дисципліни

Філософія

Основні публікації за напрямом

Всього наукових публікацій – 18, з них 1 монографія (у співавторстві), 9 фахових статей

1. Коннова Н. О. Економіка в міфах, релігії, філософії та науці / Н. О. Коннова // Соціокультурні трансформації інформаційного суспільства (глобальний та регіональний контексти) : монографія [Електронний ресурс] / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко, І. В. Жеребятнікова та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – С. 185–202. (12,1 ум. друк. арк. / 1,1 ум. др. арк. власного внеску)

2. Коннова Н. О. Homo economicus як міф і абстрактне поняття / Н. О. Коннова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 1114. Серія: теорія культури і філософія науки. Випуск 51. – Харків 2014. – С. 136 – 140.

3. Коннова Н. О. Борг і семіотика фінансів / Н. О. Коннова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». Випуск 54. – Харків 2016. – С. 152 – 160.

4. Коннова Н. О. Вплив мас та інституту лідерства на політичні процеси в Україні й Польщі / Н. О. Коннова // Політикус. – 2017. – Вип. 1. – С. 84 – 89.

5. Коннова Н. О. Абстракція та семіотика грошей у культурі / Н. О. Коннова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Теорія культури і філософія науки». Випуск 56. – Харків, 2017. – С. 104 – 114.

6. Коннова Н. О. Семиотика денег / Н. О. Коннова // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – CPM «ASF» Канада, Монреаль, 2018. – Випуск 21. – С. 28–32.

7. Білецький І. П. Антропологія власності та семіотика грошей / І. П. Білецький, Н. О. Коннова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Теорія культури і філософія науки». Випуск 58. – Харків, 2018. – С. 61 – 69 (0,75 ум. др. арк. / 0,35 ум. др. арк. власного внеску).

8. Коннова Н. О. Суспільні та особистісні цінності в контексті філософського дискурсу / Н. О. Коннова // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2019. – Випуск 143 (№ 4), Ч.2. Філософські науки. – С. 79–82.

6. Бровко Олег Вікторович– кандидат політичних наук Посада – викладач кафедри філософії та політології ХНЕУ ім.С.Кузнеця

Наукові інтереси: політична регіоналістика, місцеве самоврядування, субсидіарна демократія.

Навчальні курси: Регіоналізм в сучасних міжнародних відносинах, Регіональні організації Західної півкулі, Історія політичних вчень, Політичний розвиток і політичні системи країн світу

Основні публікації:

1. Бровко О. Реформування місцевого самоврядування в Україні: оцінки експертів (Частина 3). Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». 2018. Вип. 33. C. 98–103. 

2. Бровко О. Сучасні тенденції та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Польщі: оцінки експертів (Частина 2). Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». 2017. Вип. 31. C. 59–67. 

3. Бровко О. Історія формування місцевого самоврядування в Польщі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2017. №21. С. 73–78.

4. Бровко О. Поняття і політична значимість інституту місцевого самоврядування в системі публічної влади. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2016. №19. С. 38–42.

5. Бровко О. Становлення місцевого самоврядування в Польщі в контексті гмінної та адміністративно-територіальної реформи: оцінка експертів. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». 2016. Вип. 30. С. 86–94.

7. Михайличенко Дмитро Юрійович – кандидат історичних наук, доцент Посада – доцент кафедри філософії та політології ХНЕУ ім.С.Кузнеця

Навчальні дисципліни

Філософія, Політико-економічне співробітництво країн Європейського Союзу

Основні публікації за напрямом:

Автор більше 50 публікацій, у тому числі 4 монографій (у співавторстві), 17 статей у фахових виданнях

1. Михайличенко Д. Ю. Кваліфікаційна недостатність: освітній рівень депутатського корпусу Верховної Ради України 1990–1994 рр. / Д. Ю. Михайличенко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Питання політології. – 2012. – Вип. 21. – С. 141–150.

2. Михайличенко Д. Ю. Радянська модель і пострадянські трансформації вищої освіти в Україні / Д. Ю. Михайличенко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Питання політології. – 2012. – Вип. 20. – С. 199 – 204.

3. Михайличенко Д. Ю. Всеукраинский институт труда и становление харьковской школы научного менеджмента (1921–1930 гг.) / Д. Ю. Михайличенко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : ВІР УАН, 2012. – Випуск 60 (№5). – С.100–106.

4. Михайличенко Д. Ю. Движение за научную организацию труда в 1920-е гг. и его осмысление в отечественной историографии: между мифом и исследованием / Д. Ю. Михайличенко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : ВІР УАН, 2012. – Випуск 63 (№8). – С. 174–178.

5. Михайличенко Д. Ю. Як Саймон Кузнець розпочав свої університетські заняття? Частина 1 / Д. Ю. Михайличенко // Управління розвитком: Збірник наукових праць. – 2017. – №1– 2 (187–188). – С. 126–138.

6. Харківський національний  економічний університет: Досвід перетворень, 2000 – 2010 роки : [Монографія] / д-р екон. наук Пономаренко В. С., д-р екон. наук Кизим М. О., канд. істор. наук Михайличенко Д. Ю., канд. екон. наук Афанасьєв М. В., канд. екон. наук Єрмаченко В. Є., канд. екон. наук Зима О. Г.; Під  заг. ред. В. С. Пономаренка. – Харків. :  Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2010. – 424 с.

8. Потоцька Юлія Іванівна – кандидат філософських наук, доцент Посада – доцент кафедри філософії та політології ХНЕУ ім.С.Кузнеця

Наукові інтереси: філософська антропологія, соціальна філософія, історія сучасної філософії

Навчальні курси: «Філософія», «Основи риторики», «Теорія та історія європейської інтеграції», «Релігія у постсекулярну добу».

Додаткова інформація

Закінчила:

історичний факультет Харківського державного університету (зараз Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна)

Викладацький стаж 16 років

Науково-педагогічний стаж17 років

Усього опубліковано 50 робіт

З них 3 монографії (у співавторстві), 15 наукових статей, 15 робіт навчально-методичного характеру.

Керівник наукової роботи студента, який зайняв призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Філософія» (2018 р.)

Перелік наукових праць

Серед основних друкованих праць

монографії:

Потоцкая Ю. И. Позитивистская, иррационально-антропологическая и религиозная парадигмы и их трансформации в современной европейской культуре / Ю. И. Потоцкая // Культура, философия, образование в стратегиях ХХІ века. Научное издание (монография). – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2006. – С. 140–154.

Потоцька Ю. І. Класичні, некласичні та посткласичні уявлення про людину / Ю. І. Потоцька // Системні аспекти соціокультурної динаміки суспільства, що глобалізується : монографія. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2012. – С. 92–101.

Потоцька Ю. І. Демократія: політичні та духовно-культурні трансформації інформаційного суспільства / Ю. І. Потоцька // Соціокультурні трансформації інформаційного суспільства (глобальний та регіональний контексти) : монографія [Електронний ресурс] / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко, І. В. Жеребятнікова та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – С. 153–183.

Наукові статті:

Потоцкая Ю. И. Чувство страха в моральном опыте / Ю. И. Потоцкая // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – 2016. – Випуск 53. – С. 70–74.

Потоцька Ю. І. Феномен етнічного ренесансу в контексті глобалізації / Ю. І. Потоцька // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – 2017. – Випуск 57. – С. 40–44.

Потоцкая Ю. И. Социально-культурные аспекты демократии / Ю. И. Потоцкая // Вісник НУ “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Політологія. – 2017. – № 2 (33). – С. 347–350.

Потоцкая Ю. И. Трансформация культуры в контексте её демократизации / Ю. И. Потоцкая // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – 2018. – Випуск 58. – С. 138–143.

Потоцкая Ю. И. Социально-аксиологический анализ феномена лжи / Ю. И. Потоцкая // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – 2019. – Випуск 59. – С. 59–65.

тези доповідей за результатами конференцій:

Потоцька Ю. І. Особливості філософського аналізу капіталізму / Ю. І. Потоцька // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» : збірник статей / За заг. ред. О. С. Черемської, О. М. Кузя. – Харків : Видавець Іванченко І. С., 2016. – С. 239–243.

Потоцька Ю. І. Проблема соціальної нерівності в інформаційному суспільстві / Ю. І. Потоцька // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» : тези доповідей, 1-2 червня 2017 р. – Харків : ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 2017. – С. 397–400.

Потоцкая Ю. И. Общественно-историческая обусловленность «смерти субъекта» / Ю. И. Потоцкая // Антропологічні виміри філософських досліджень : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. – Д. : ДНУЗТ, 2017. – С. 93–95.

Потоцька Ю. І. Людина і влада: антирепресивні стратегії у філософії М. Фуко і Ж. Дельоза / Ю. І. Потоцька // Філософія в сучасному світі: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2018 р. – Харків : «Точка», 2018. – С. 93–95.

Потоцька Ю. І. Людина як суб’єкт економічної діяльності / Ю. І. Потоцька // Філософія в сучасному світі : Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 22–23 листопада 2019 р. // Ред. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. Кіпенський, Л. В. Перевалова [та ін.]. – Харків : «Точка», 2019. – С. 86– 88 .

навчально-методичні роботи:

Чешко В. Ф. Соціальна філософія. Конспект лекцій / В. Ф. Чешко, Ю. І. Потоцька. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 96 с.

Потоцька Ю. І. Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія економіки» для студентів усіх галузей знань денної форми навчання / Ю. І. Потоцька. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 44 с.

Філософія: навчальний посібник / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко, І. В. Жеребятнікова, Ю. І. Потоцька та ін. ; за заг. ред. докт. філос. наук, професора Чешка В. Ф. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 264 с.

Философия : учебное пособие для иностранных студентов / О. Н. Кузь, В. Ф. Чешко, И. В. Жеребятникова, Ю. И. Потоцкая, Ю. В. Косова. – Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 296 с.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ:

Політологія

Політична регіоналістика

Політичний розвиток і політичні системи країн світу

Виборчі технології

Історія політичних вчень,

Філософія,

Філософія науки,

Ораторське мистецтво та спічрайтинг,

Основи риторики,

Релігієзнавство,

Релігія у постсекулярну добу

Регіоналізм в сучасних міжнародних відносинах

Конфліктологія та теорія переговорів,

Геополітика,

Геополітика та геостратегія

Культурна політика,

Культорологія

Геополітика та геостратегія,

Міжнародні відносини та світова політика

Культурологія

Теорія міжнародних відносин

Теорія і історія європейської інтеграції

КОМПЕТЕНТНОСТІ, які формуються у студентів під час вивчення навчальних дисциплін кафедри

Код компетентності Назва компетентності
КЗН Здатність до розуміння базових категорій та концепцій, що описують  природу реальності
КСО Здатність до усвідомлення базових засад реальності, системи соціальних та політичних інститутів сучасності, що складають структурно-функціональний формат буття суспільства.
КІ Здатність до вдосконалення власної культури, залучення до демократичних цінностей та застосувавння їх у особистісному та професійному розвитку

Примітка. Компетентності: загальнонаукові (КЗН), соціально-особистісні (КСО), інструментальні (КІ).

Структуру складових професійних компетентностей та їх формування відповідно до Національної рамки кваліфікацій України.